Prijzen

 

Verhuring van de vakantiewoning is van zaterdag naar zaterdag. Aankomst na 15 uur en vertrek voor 10 uur.

 

Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen. Schoonmaak van de schuur is in de prijs inbegrepen. Wel wordt gevraagd de woning bezemschoon achter te laten.

 

Hoogseizoen (1 juli – 31 augustus)  € 635

Middenseizoen (1 september tot 31 oktober en van 1 maart tot 30 juni) € 535

Laagseizoen (1 november tot 28 februari) € 435

Een waarborg van €250 ter plaatse te betalen

Buiten het hoogseizoen is een andere verblijfsduur mogelijk in overleg met eigenaar.

 

Herenhuis 1270 euro voor een week enkel te huur in hoogseizoen

 

 

Algemene voorwaarden

 

Wij heten u van harte welkom in Domaine Irené-Antoinette en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de vakantiewoning “Domaine Irené-Antoinette" te Frankrijk. Met het aangaan van een  reservatie worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een  exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.  Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en dienen die te melden bij de boeking.

 

Artikel 1. Betalingscondities

Binnen 10 dagen na boeking door de huurder via mail dient het voorschot op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer het voorschot niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huur van de gite dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het vakantiehuis, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.

 

Artikel 2. Borgsom

De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom bedraagt 250 euro. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder teruggegeven. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar

 

Artikel 3. Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder draagt er zorg voor dat de gite op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld

 

Artikel 4. Verplichtingen van de huurder betreft aantal personen

In het vakantiehuis is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Uitsluitend de met name genoemde personen met vermelde woonplaats, die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het vakantiehuis te overnachten.

 

Bezoek & Overnachting van bezoekers is niet toegestaan. Het is niet toegestaan personen in het vakantiehuis toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

 

Radio & TV

Het gebruik van radio of TV dient te gebeuren zodat het anderen niet stoort.

 

Zwembad

Het gebruik van het zwembad is gratis en uitsluitend de huurders mogen dit gebruiken. Het is niet bewaakt en de gebruikers zijn verantwordelijk voor eventuele ongelukken. Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders of personen met wie ze reizen. De eigenaar verzorgt het onderhoud van het zwembad. Het zwembad is toegankelijk van 10 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Scherpe voorwerpen zijn verboden in het zwembad.

 

Aanbevelingen

Meubels dienen in het huis te blijven. Het opzetten van tenten in domaine Irené-Antoinette is niet toegestaan. Het vakantiehuis is rookvrij. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Buiten mag wel gerookt worden. Hiervoor zijn asbakken voorzien.

 

Buiten mag geen open vuur toegepast worden!!!

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren. Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantiehuis, ook voor korte tijd, dient het vakantiehuis volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Normaal gebruik van water en elektriciteit is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Aankomst  en vertrek

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan tussen 15.00 en 18.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur. Bij aankomst controleert de huurder het vakantiehuis en de directe omgeving of deze naar zijn mening veilig is.

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantiehuis en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen. Het  tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Bij in gebreke blijven kan (een deel van) de waarborgsom ingehouden worden.

Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

 

Artikel 6. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt. Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

 

Artikel 7. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen: a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs. b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden. c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 4 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en recht

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis. b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning. c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuis. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

 

Artikel 9. Extra’s

Bed-, bad- en keukenlinnen

Het huren van het vakantiehuis is exclusief bed-, bad- en keukentextiel.

 

Hond

Indien huisdieren worden meegenomen, heeft de eigenaar het recht de huurder de toegang tot het vakantiehuis te weigeren.

 

Eindschoonmaak

De huursom is inclusief eindschoonmaak.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten: • Bezemschoon • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst • Vuilniszakken in de container, lege flessen en oud papier op de hiervoor bestemde plaats • Koelkast leeg en schoon • Alle eten- en drinkwaren verwijderd

 

Verblijfstaks

De verblijfstaks van 0,50€ per persoon per nacht wordt ter plaatse afgerekend.

 

DISCLAIMER Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via mail. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten. Domaine Irené-Antoinette geeft u tips om uw verblijf in de  Corrèze te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.